Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Caravan-lehden (ml. Leirintäoppaan) julkaisija Suomen Caravan Media Oy. Yhteystiedot: Suomen Caravan Media Oy, Viipurintie 58, 13210, Hämeenlinna. Puhelinnumero: 03 615 311. Sähköpostiosoite jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Antti Rättö, puhelinnumero 03 615 311, sähköpostiosoite jasenrekisteri@karavaanarit.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperusteet
Rekisteriin tallennettuja tietoja käyttäjistä käytetään Caravan-lehden asiakassuhteen hoitoon, kuten tilauksen postitukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointiin, tilastointiin, analysointiin, kilpailujen ja kyselyiden järjestämiseen, markkinatutkimuksiin, viestintään, Caravan-lehden ja sen verkkosivuston ja muiden sähköisten kanavien kehittämiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietojen keräämisen oikeusperuste on tilaajan ja Suomen Caravan Media Oy:n välinen sopimus lehtitilauksen yhteydessä kerättävien tietojen osalta sekä henkilön suostumus muiden tietojen osalta.

Henkilötietojen kerääminen ja päivittäminen
Henkilötiedot kerätään tilauksen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot rekisteriin merkitään tilaajan antamien tietojen perusteella. Päivitämme SF-Caravan ry:n jäsenrekisterissä olevat osoitteet Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä kuukausittain. Tietoja voidaan kerätä myös rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Mitä tietoja kerätään
Keräämme lehden tilaajista seuraavia henkilötietoja:
Nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointikielto
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tietosuojalainsäädännön mukaisilla perusteilla. Kerättävät tiedot eroavat käyttötarpeen, asiakkaan antamien lupien ja kieltojen mukaan. Caravan-lehti.fi-sivustolla ja lehden muilla sähköisillä kanavilla voimme kerätä sivuilla vierailevan käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käyttäjän suostumuksella asiakkaan selaimen evästeiden asetusten mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Lehtitilaukseen liittyviä tietoja säilytämme 6 vuotta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Caravan-lehden/Suomen Caravan Media Oy:n tilaajien rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan vaihtaa tai myydä ulkopuolisille toimijoille tietosuojalain määräysten rajoissa. Suoramarkkinointikiellon voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Suomen Caravan Media Oy:llä on oikeus siirtää palveluiden toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden alueelle, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Suomen Caravan Media Oy:llä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.

Rekisteritietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai onko rekisterissä häntä koskevia tietoja. Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja pyytää korjaamaan tai poistamaan omat tai holhouksessaan olevan henkilön tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeitse.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Suoramarkkinointikiellon voi tehdä ilmoittamalla kiellosta osoitteeseen jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hänen oikeuksiaan on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.

Henkilötietoja koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Suomen Caravan Media Oy:hyn, puh. 03 615 311, tai kirjeitse osoitteella Suomen Caravan Media Oy, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna tai suoraan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaaviin. Heidät tavoittaa numerosta 03 615 311 tai sähköpostilla jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehittämisen vuoksi.